วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

งานนักเรียนชั้น ม.1 วันที่ 27/11/2556 คาบที่ 6 เวลา 14.40-15.40

ให้นักเรียนชั้น ม.1 อ่านใบความรู้ที่แนบให้ และทำใบงานลงในสมุดส่งครูให้เสร็จภายในคาบ และให้หัวหน้าห้องรวบรวมมาส่งครู ส่วนใครที่ยังไม่ได้ส่งรายงานให้ทำส่งภายในวันนี้...ครูฟ่าง


ใบความรู้ที่ 9 เรื่อง บทบาทและความสำคัญของเทคโนโลยี

เปิดอ่านตรงนี้ >>>>> ใบความรู้ที่ 9


ใบงานเรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ทำลงในสมุด 

เปิดใบงานตรงนี้ >>>>> ใบงานที่ 9